X

Klaster


Wołowina Sudecka


Czym jest klaster

Klaster to geograficzne skupisko powiązanych ze sobą firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji w poszczególnych dziedzinach, konkurujących ze sobą, ale także współpracujących [Porter]. Cechy wyróżniające klaster to:

 • wzajemna konkurencja przy jednoczesnej kooperacji
 • wykwalifikowana siła robocza
 • wysoki stopień specjalizacji
 • dziedzina sztandarowa dla regionu, marka
 • międzynarodowa konkurencyjność

Charakterystyczną cechą klastra jest nawiązywanie współpracy z jednostkami badawczo- rozwojowymi w celu transferu nowoczesnych rozwiązań do procesów produkcyjnych.

Proces globalizacji wymusza konkurencyjność gospodarczą, a także wymusza na przedsiębiorstwach specjalizację produktów i procesów. Pobudza to koncentrację i specjalizację działalności gospodarczej, powoduje skupianie zasobów na silnych stronach oraz eliminowanie zagrożeń. Dzięki klastrom możliwe jest usuwanie barier w działalności poprzez tworzenie nowych form współpracy. Współpraca w formie klastra jest bardziej kompleksowa, wymaga nowych kompetencji, między innymi umiejętności zarządzania sieciami. Biorąc pod uwagę, iż wiele zasobów i umiejętności znajduje się poza zasięgiem pojedynczych firm, aby wykorzystać pojawiające się okazje muszą być one zdolne do zainicjowania, kształtowania i utrzymania sieci współpracy.

Cel


Cel Klastra "Wołowina Sudecka"

 1. Stworzenie trwałych ram współpracy pomiędzy: producentami bydła opasowego, przedsiębiorcami przetwarzającymi mięso wołowe oraz jednostkami naukowo – badawczymi w Polsce.

 2. Stworzenie sieci powiązań między lokalnymi przedsiębiorstwami z obszaru produkcji i przetwarzania mięsa wołowego, z samorządami lokalnymi, jednostkami badawczymi i naukowymi, instytucjami wspomagania biznesu, a także organizacjami pozarządowymi.

 3. Wdrażanie i rozpowszechnianie innowacyjnych technologii wśród przedsiębiorstw i instytucji badawczo – rozwojowych.

 4. Realizacja wspólnych projektów badawczych, eksportowych, edukacyjnych.

 5. Wsparcie działań proeksportowych, promocji regionalnych marek oraz branży, w której funkcjonują partnerzy klastra na rynkach międzynarodowych.

 6. Wspieranie dostępu do źródeł finansowania, aplikowanie o środki z Unii Europejskiej.

 7. Ułatwianie we wprowadzaniu nowych produktów na rynek polski.

 8. Ułatwianie nawiązywania nieformalnych kontaktów oraz dostępu do informacji naukowej, technicznej i biznesowej.

Członkowie


Członkowie Klastra "Wołowina Sudecka"

Samorządy gmin: Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Międzylesie, Radków, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Fundusz Regionu Wałbrzych, Dolnośląska Izba Rolinicza, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego i Stowarzyszenie Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika.

Zaprosimy osoby i instytucje związane z produkcją i przetwórstwem mięsa wołowego, producentów pasz i służby weterynaryjne, lokalnych restauratorów, a także placówki naukowe pomocne w budowaniu klastra, opracowaniu strategii i realizacji wyznaczonych przez statut działań.